OPTILOGG | Vårdgivare | CareLigo
Svenska English

Careligo

Optilogg

OPTILOGG kan i korthet beskrivas som en följsamhetskatalysator, som idag är indikerad för människor med hjärtsvikt. OPTILOGG hjälper patienten att gå från att vara en passiv konsument av vård, till en aktiv del i vårdkedjan, genom att coacha patienten till ett bättre egenvårdsbeteende.

Vad är OPTILOGG?
OPTILOGG består i grunden av en speciellt utvecklad mjukvara som körs på en pekdator (eller s.k. ”tablet”), och installeras av CareLigos personal i patientens hem. All nödvändig utrustning (inklusive pekdatorn) tillhandahålls av CareLigo. OPTILOGG är mycket lättanvänt och ingen som helst tidigare erfarenhet av datorer eller surfplattor är nödvändig.
OPTILOGG vilar på tre ben; Symtommonitorering, titrering av diuretika och interaktiv utbildning. På så sätt tränas patienten till att bli expert på just sin situation. När detta inte räcker längre, och hälsostatusen försämras, så upptäcks det av OPTILOGG, som uppmärksammar patienten på detta och uppmanar patienten att kontakta sin vårdgivare.

Finns det behov av en sådan här lösning?
Ja, det gör det verkligen! Lever man till man är 80 år gammal så förbrukar man en tredjedel av sina totala vårdkostnader för hela livet efter det. Det är dessa patienter som är storkonsumenter av vård och det är en minoritet av dessa människor som har tillgång till internet. En minoritet. Det är något att tänka på när man diskuterar eHälso-lösningar för att hantera den åldrande befolkningen och distribuera vården. OPTILOGG är den enda lösningen i sitt slag, som når fram till dessa människor. Tittar vi specifikt på hjärtsvikt, kan vi se att det är en av våra allra dyraste diagnoser och den vanligaste anledningen till sjukhusinläggningar för människor över 65. Det visar sig dessutom att bristande egenvårdsbeteende hos dessa patienter är anledningen till 50% av dessa inläggningar. Det innebär att hälften av inläggningarna, till en årlig kostnad om ca 3 miljarder SEK och omfattande lidande, hade kunnat undvikas. Därför behövs OPTILOGG.

Vilka verksamheter kan dra nytta av OPTILOGG?
OPTILOGG används idag av olika verksamheter fördelade på ett tiotal län Sverige runt. För sjukhus realiseras nyttan genom att akut vård kan reduceras till förmån för planerad vård, överbeläggning och slutenvårdsbehovet reduceras, och kontakten med patienten effektiviseras. En högre produktivitet med minskat ”waste” blir konsekvensen.
För primärvården, där de flesta sviktpatienterna trots allt går, skapar OPTILOGG mervärde på flera olika sätt. I och med att patienterna uppmärksammas på en försämring i god tid innan det blir akut, så kan besöken styras om till besök under kontorstid. Ersättningsmodellerna varierar från län till län, så kontakta oss gärna för en redogörelse kring hur det ser ut i just er situation. I och med att OPTILOGG innehåller en ”de facto-anamnes”, blir även mötet med patienten effektivare, och en sjuklig patient blir lättare att vårda. I och med att OPTILOGG är så populär bland användarna blir det också ett medel att få fler listade hos den aktuella vårdcentralen, och därmed även ett lojalitetskort som gör att man stannar kvar (jämför med tankkort, eller ICA-kort eller liknande). Även avancerad hemsjukvård och i vissa fall kommunal vård kan göra stora förtjänster på att kunna ha fler anslutna med samma bemanning, pga patienternas minskade akutbelastning och stärkta egenvårdsbeteende.

Avslutningsvis: OPTILOGG är den enda lösningen i sitt slag. OPTILOGG är registrerad hos Läkemedelsverket som en klass 1m medicinteknisk produkt och CE-märkt. OPTILOGG har validerats i två randomiserade, kontrollerade kliniska prövningar, där man bekräftat signifikant förbättring av egenvårdsbeteende och en reduktion av slutenvård med 29%. OPTILOGG är också unik i den mening att det inte innebär något merarbete för vårdgivaren, eftersom ingen data skickas uppströms till vården, utan fokus ligger helt på att styrka patienten och göra patienten till en aktiv del i vårdkedjan. OPTILOGG tillhandahålls som en prenumeration, vilket innebär att man som vårdgivare aldrig behöver göra stora investeringar, och dessutom innebär det att CareLigo ansvarar för all drift och underhåll.